Kirjaudu PinnariinJos et ole aiemmin kirjautunut Pinnariin, sinun pitää ensin rekisteröityä. Pinnarin käyttäjiksi voivat rekisteröityä vain Bongariliiton jäsenet. Jos kuulut Lintutiedotukseen, kirjoita rekisteröitymislomakkeelle sama käyttäjätunnus.kontiki_banneri_romania_2019

FennicaBongariliittover2

Bongariliiton säännöt

Bongariliiton syyskokouksessa 12.11.2005 hyväksytyt ja kevätkokouksessa 11.3.2006 vahvistetut uudet säännöt astuivat voimaan niiden rekisteröinnin yhteydessä 24.7.2006.


 

BONGARILIITTO RY:N SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bongariliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia harvinaisista lintulajeista kiinnostuneiden lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä ja kehittää niihin kohdistuvaa harrastusta ja bongausta sekä edistää lintujen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää lintuhavainnoista tiedottamista, järjestää kokouksia, parantaa lintujen määritystaitoa ja ohjaa jäsentensä käyttäytymistä maastossa. Yhdistys voi julkaista omaa lehteä tai vuosikirjaa ja osallistua lintupaikkojen kunnostukseen.


3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä lintuharrastaja tai -tutkija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja niiden nojalla annetut sisäiset ohjeet.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Myös sääntöjen ja niiden nojalla annettujen sisäisten ohjeiden vakava rikkominen oikeuttaa hallituksen päättämään jäsenen erottamisesta.


5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu maksetaan liittymis- tai eroamisajankohdasta riippumatta koko kalenterivuodelta.


6. Hallitus ja sen apuna olevat toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat tätä varten sähköpostiosoitteen yhdistykselle ilmoittaneet.


11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. päätetään Lintutiedotuksen mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja Lintutiedotukseen liittyneiden vuosimaksu seuraavalle kalenterivuodelle

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9. valitaan tarvittavat edustajat, jos yhdistys on liittynyt valtakunnalliseen yhteisöön        

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sisäiset ohjeet ja työvaliokunta

Hallitus voi vahvistaa kaikkia jäseniä sitovia bongaustilannetta koskevia sisäisiä ohjeita.

Hallitus asettaa työvaliokunnan ohjaamaan bongaustilanteita ja valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista. Työvaliokuntaan valitaan kolmesta viiteen jäsentä, joista yhden tulee olla hallituksen jäsen. Työvaliokunta raportoi hallitukselle.


13. Lintuhavainnoista tiedottaminen

Yhdistyksellä on lintuhavaintojen ilmoittamista varten muodostettu tiedotusjärjestelmä, Lintutiedotus. Siihen liittyminen on mahdollista vain yhdistyksen jäsenelle.

Lintutiedotuksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi erillisen, syyskokouksen määräämän vuosimaksun, joka maksetaan kokonaisena liittymisvuodelta. Tällä maksulla katetaan havainnoista tiedottamisen kustannukset. Mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä päättää kevätkokous.

Lintutiedotuksella on hallituksen nimittämä johtoryhmä, joka laatii järjestelmän käyttö- ja ilmoittamisohjeet ja ohjaa ilmoittamista. Hallitus valitsee Lintutiedotuksen johtoryhmään kolmesta viiteen jäsentä. Johtoryhmä raportoi hallitukselle.

Lintutiedotuksen välittämä tieto on yhdistyksen omaisuutta ja sen levittämisestä on sovittava Lintutiedotuksen johtoryhmän kanssa. Tietoa julkisesti käytettäessä on mainittava sen alkuperä.

Lintuhavaintoja koskevaa tietoa ei saa käyttää siten, että linnuille, ympäristölle tai ihmisille aiheutuu vahinkoa. Tiedon käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä yhdistyksen jäsenille.

Mikäli Lintutiedotukseen liittynyt rikkoo, mitä näiden sääntöjen 4 §:n 2 momentissa on mainittu, tai Lintutiedotuksen johtoryhmän tai työvaliokunnan yksittäistapauksissa antamia ohjeita, ja rikkomus on vakava tai toistuva, työvaliokunta voi päättää jäsenen sulkemisesta Lintutiedotuksesta toistaiseksi.


14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla lintujen suojelun tai lintuharrastuksen edistämiseen. Mikäli yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Tulosta sivu